Ty kontrolujesz klimat

Wszystko, co należy wiedzieć o charakterystyce energetycznej budynków: Charakterystyka energetyczna 2021 i zaostrzenie wymogów co do izolacji cieplnej

 

Mianem charakterystyki energetycznej określa się zbiór danych i wskaźników energetycznych – budynku lub jego części – określających całkowite zapotrzebowanie obiektu na energię niezbędną do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Pojęcie to jest często mylnie utożsamiane z efektywnością energetyczną. Efektywność energetyczna budynku wyraża stopień jego przygotowania do zapewnienia komfortu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii.

Charakterystyka energetyczna jest dokumentem urzędowym. Zgodnie z nowymi przepisami prawa budowlanego obowiązującymi od 2021 roku (tzw. Charakterystyka Energetyczna 2021), żaden budynek mieszkalny nie będzie mógł przekraczać ustawowo określonego zapotrzebowania na energię użytkową. W związku z powyższym charakterystyka energetyczna budynku jest wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu mieszkalnego. Dokument nie jest wymagany w przypadku:

-        budynków mieszkalnych nieużytkowanych dłużej niż 4 miesiące w roku,

-        gospodarstw rolnych, w przypadku których maksymalny wskaźnik EP wynosi 50 kWh m2/rok,

-        budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,

-        miejsc działalności religijnej,

-        budynków przemysłowych i gospodarczych nieposiadających instalacji zużywających energię (oprócz instalacji oświetlenia wbudowanego).

Na uwagę zasługuje fakt, iż obowiązujące przepisy dotyczą zarówno budynków projektowanych i budowanych, jak i obiektów przebudowywanych. W związku z powyższym, wszelkie prace remontowo-budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę wymagają przedłożenia charakterystyki energetycznej budynku. Minimalne wymagania w tym zakresie dla budynków nowopowstających i modernizowanych obejmują:

-        konieczność zapewnienia wartości wskaźnika EP [kWh/(m²rok)] mniejszej od wartości granicznych określonych w rozporządzeniu,

-        konieczność zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród oraz wyposażenia technicznego budynku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

 

Charakterystyka energetyczna 2021: Nowy standard energetyczny budynków

 

Nowelizacja przepisów w zakresie prawa budowlanego to nie tylko zmiany proceduralne dotyczące dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. To przede wszystkim realne zmiany w zakresie projektowania i wykonawstwa budynków mieszkalnych. Dzięki zmianom możliwe będzie zminimalizowanie strat ciepła i uzyskanie optymalnego poziomu zużycia energii.

Jedną ze znaczących zmian, którą z pewnością odczuli inwestorzy, było zaostrzenie wymogów co do izolacyjności cieplnej przegród w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Nowe wymogi były wprowadzane etapowo:

-        od 1 stycznia 2014 roku,

-        od 1 stycznia 2017 roku,

-        od 1 stycznia 2021 roku.

W praktyce oznacza to, że projekt na podstawie którego inwestor chce uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia od 1 stycznia 2021 roku musi spełniać ostrzejsze wymogi dotyczące energooszczędności, co wynika z obniżenia wskaźnika EP (energii pierwotnej). Jednak sama izolacja cieplna to nie wszystko. Inwestorzy powinni również zwrócić uwagę na dobór źródła ciepła niezbędnego do ogrzania budynku i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Nowelizacja przepisów i obowiązująca Charakterystyka energetyczna 2021 zdecydowanie faworyzują korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Dawniej współczynnik EP dla nieruchomości mieszkalnej wynosił 95 kWh/(m2∗rok). Obecnie jego wartość graniczna przyjmuje 70 kWh/(m2∗rok).