Ty kontrolujesz klimat

Kontrola systemu klimatyzacji i ogrzewania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 23, pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, Dz. U. 2021.497 t.j.) właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowaniem ich mocy do potrzeb użytkowych:

  1. co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  2. co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  3. co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

Jednocześnie (art. 23, pkt. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.) kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej powinny być poddane urządzenia chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

W obu przypadkach – kontrola systemu klimatyzacji i kontrola systemu ogrzewania – kontrole mają na celu ocenę sprawności systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji: Kto może przeprowadzić?

Przytoczona powyżej ustawa (tj. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków) w sposób jednoznaczny definiuje osoby uprawnione do dokonywania okresowej kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. W obu przypadkach jest to osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Ważnym jest również zachowanie poprawności formalnej przeprowadzanych kontroli, które wymagają sporządzenia stosownych protokołów. Protokoły sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Zleceniodawca przeglądu klimatyzacji otrzymuje protokół w postaci papierowej opatrzony numerem nadanym w systemie teleinformatycznym.

Kontrola klimatyzacji: Gdzie szukać pomocy?

Klientów zainteresowanych skorzystaniem z profesjonalnych usług w zakresie kontroli szczelności klimatyzacji zachęcamy do kontaktu. Kontrola szczelności klimatyzacji to jedna z naszych specjalności. Obsługujemy instalacje klimatyzacji komfortu oraz klimatyzacji technologicznej. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.