Ty kontrolujesz klimat

Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

 

Efektywność energetyczną urządzeń chłodniczych należy definiować jako stosunek ilości energii użytkowanej przez konkretne urządzenie do ilości wygenerowanego chłodu. Celem oceny efektywności energetycznej jest zapewnienie wysokiej sprawności urządzeń chłodniczych, a w rezultacie unikanie niepotrzebnych strat energii. Jednoczenie ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych pozwala na sukcesywną eliminację urządzeń, których wiek lub stopień zużycia nie pozwala na efektywną, a co za tym idzie przyjazną dla środowiska naturalnego pracę.

Właściciele i zarządcy obiektów są obligowani do okresowej kontroli systemów klimatyzacji w budynkach. Pierwotnie obowiązek ten wynikał z Prawa Budowlanego (art. 62, ust. 1, pkt 6). W dniu 9 marca 2015 roku w życie weszła Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Stała się ona podstawowym dokumentem określającym sposób przeprowadzania wspomnianych wcześniej kontroli. Zagadnienie oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych dotyczy wszystkich systemów klimatyzacji, które można podzielić na:

-        klimatyzację komfortu,

-        klimatyzację technologiczną.

Mówiąc o klimatyzacji komfortu mamy na myśli wszystkie systemy, których podstawowym celem jest zapewnienie komfortu termicznego w pomieszczeniach. To urządzenia chłodnicze pracujące w biurach, sklepach, halach widowiskowo-sportowych, hotelach, domach mieszkalnych, placówkach służby zdrowia. Zadaniem klimatyzacji technicznej jest natomiast zapewnienie odpowiednich warunków do przebiegu określonych procesów lub przechowywania określonych substancji. Klimatyzacja techniczna znajduje zastosowanie w obiektach przemysłowych, magazynach, pomieszczeniach technicznych, muzeach, a także laboratoriach.

 

Efektywność energetyczna urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej powyżej 12 kW

 

Efektywność energetyczna urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej powyżej 12 kW powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat. Jej ocenę powinien zawierać końcowy protokół, który należy sporządzić zgodnie ze wzorami określonymi przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

W trakcie badania specjalista:

-        przeprowadza inwentaryzację instalacji, która obejmuje rodzaj i sposób działania instalacji, proces obróbki powietrza, elementy składowe układów, urządzenia, system sterowania parametrami pracy, itp.,

-        weryfikuje stan techniczny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, przewodów, pomp, central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, układów automatycznej regulacji, itp.,

-        przeprowadza pomiary istotnych wielkości fizycznych.

Klientów zainteresowanych wykonaniem oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych, w tym urządzeń o mocy chłodniczej powyżej 12 kW zachęcamy do kontaktu z firmą GRADIENT. Wykonujemy kompleksowe przeglądu, jednocześnie zapewniając fachowy serwis urządzeń chłodniczych. Przeprowadzamy również ocenę ich efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.